Verplichting tot ‘energielabel C’ voor kantoren

Conform het meest recente bouwbesluit (anno 2018) is het voor utiliteitspanden met een ‘kantoorfunctie’ verplicht geworden om vóór d.d. 1 januari 2023 een ‘energielabel C’ te registreren. Indien dit niet gebeurd heeft dit tot gevold dat dit pand niet meer als ‘kantoor’ gebruikt mag worden en is het bevoegd gezag in staat hier handhavingstrajecten op toe te passen.

Van de in totaal 97.000 kantoren in Nederland hebben ca. 63.000 kantoren (met een totale gebruiksoppervlakte van ongeveer 70 miljoen m2) een label C-verplichting in 2023. Dit zijn minder kantoren dan de gehele omvang omdat een deel van deze voorraad is uitgezonderd van de aanstaande labelplicht. Dit betreffen de volgende objecten:

  • Rijks-, provinciale- en gemeentelijke monumenten;
  • Kantoren waarvan de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties bij elkaar kleiner is dan 100 m2;
  • Kantoren waarvan de gebruiksoppervlakte van kantoorfuncties minder is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte;
  • Kantoren die binnen twee jaar worden gesloopt.’
  • Kantoren waarvan de uit te voeren verduurzamings-maatregelen een ROI hebben die langer is dan 10 jaar. In dit geval dienen alle (EML-)maatregelen uitgevoerd te zijn en dient er alsnog een geldig energielabel getoond kunnen worden.
VALT MIJN VASTGOED OOK ONDER DEZE VERPLICHTING? DOE DE SNEL-CHECK!

Beschikbare tijd tot 1 januari 2023

0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Hoe wij u kunnen gaan helpen

Van ieder object is een energielabel op te stellen als we fysiek op locatie kunnen komen. Door het aanleveren van bepaalde gegevens is het echter mogelijk dat bepaalde elementen en/of installaties gunstiger in de energielabel-methodiek worden beoordeeld. Dit kan resulteren tot een gunstiger energielabel en mogelijk een hogere verkoopprijs of huuropbrengst. Om die reden vragen we u om bepaalde informatie. Onze werkwijze omvat een aantal stappen:

Stap 1:

U vraagt een offerte aan voor uw object: U communiceert de NAW-gegevens en de functie van het object samen met de reden waarom u een energielabel opstelt wilt zien. Wij dragen zorg voor een passende prijsopgave in de vorm een gedetailleerde offerte op naam. Deze sturen wij u per mail toe.

Stap 2:

U verstrekt opdracht aan Keemink Vastgoed Inspectarium B.V. opdracht voor het opstellen van het energielabel van uw object. Bij de opdrachtverstrekking levert u alle bij u aanwezige uitgevraagde gegevens van uw object, haar installaties (o.a. installaties, verlichting, ventilatie en/of zonnepanelen) en eventuele gedane aanpassingen.

Stap 3:

Na het verstrekken van de opdrach en het toesturen van alle bij u aanwezige documentatie gaan wij deze controleren. Na uw opdracht nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak om het object fysiek op locatie te beoordelen. Deze opname in uw object zal uiteen lopen van één uur enkele dagen, afhankelijk van de complexiteit en omvang van uw object.

Stap 4:

Aan de hand van de door u toegestuurde informatie maken wij vóór de fysieke opname een korte inventarisatie: Welke gegevens zijn al door u aangeleverd en welke zaken zijn nog onvoldoende bekend? Aan de hand van de aangedragen informatie en een verkenning via ‘Google Maps’ maken we een lijst van aandachtspunten die we op locatie extra aandacht zullen moeten geven.

Stap 5:

Op de afgesproken datum en tijdstip komen wij bij u op locatie om uw object gedetailleerd in kaart te brengen. We meten uw het object zorgvuldig na en brengen alle aanwezig installaties en eventuele duurzame opwekking gedetailleerd in kaart. Ook kijken we o.a. per venster naar het type beglazing en meten wij de dikte van toegepaste isolatie in de bouwkundige delen. Ook kijken we naar eventuele belemmeringen, overstekken en de invloed van de naastgelegen objecten.

Stap 6:

Tijdens de fysieke opname hebben we alle ontbrekende informatie verzameld en aangeleverde informatie gecontroleerd. De door u verzamelde informatie zal samen met de door ons opgenomen maatvoering gedetailleerd ingevoerd worden in de software. Alle gegevens leggen wij vast in het door ons vorm te geven ‘projectdossier’. Na het invoeren van deze gegevens zal het energielabel van uw object inzichtelijk worden.

Stap 7:

Wij hechten waarde aan een representatief energielabel van uw object, welke met zorg is opgesteld. Conform onze ISO-9001 werkwijze hanteren wij het ‘4 ogen principe’ om het maken van fouten te minimaliseren. Na een interne controle door een tweede EP-specialist gaan wij het energielabel voor u registreren bij het RvO, waarna deze inzichtelijk wordt in de landelijke database. (www.ep-online.nl)

Stap 8:

Vanuit de landelijke database ontvangen wij een afschrift van het energielabel van uw object. Deze heeft een geldigheid van tien jaar. Na de ontvangst van het energielabel gaan wij het energielabel direct aan u communiceren. U ontvangt van ons een email met het energielabel en eventuele bijzonderheden. Wij maken het projectdossier van uw object compleet en archiveren deze zorgvuldig.

Het geregistreerde energielabel van uw woning heeft een geldigheid van tien jaar. Als gecertificeerde instantie mogen wij energielabels registreren en uitgeven. Conform de methodiek zijn wij verplicht het ‘project-dossier’ van uw object vijftien jaar te archiveren. Twee keer per jaar worden wij extern ge-audit door onafhankelijke deskundigen van het KIWA. Deze controleert steekproefsgewijs onze werkwijze en representativiteit van de geregistreerde energielabels. In deze audit wordt een vast percentage van geregistreerde energielabels gecontroleerd. Deze audit omvat een zowel een bureau-controle op de projectdossiers, maar ook fysieke controles op locatie.

Neem contact op

Middels onze Whatsapp-functie zijn wij in staat om uw vragen 24 uur per dag te beantwoorden. Wij schakelen snel en zorgen er voor dat u zo snel mogelijk het antwoord op de door u gestelde vraag ontvangt. Natuurlijk kunt u uw vragen per email aan ons kenbaar maken. Wij beloven een reactie binnen één werkdag.

Service betekent voor ons niet alleen het snel reageren op vragen; service betekent ook snel kunnen handelen en begrip hebben voor de situatie in uw organisatie. Wij zullen dan ook te allen tijde proberen u zo snel mogelijk te kunnen voorzien van de gewenste antwoorden en/of adviezen.

Wij overtreffen graag uw verwachtingen en doen daar onze uiterste best voor. Tevreden klanten zijn namelijk terugkerende klanten die anderen weer op onze dienstverlening wijzen.