Wij willen met onze dienstverlening doen wat we beloven: ons richten op echtemeerwaarde voor eigenaar en gebruikers. Wij willen niet de grootste specialist vanNederland zijn, maar wel de beste.’ Aan het woord zijn Sander Balk en Patrick vanStokkem, eigenaren van Keemink Vastgoed Inspectarium uit Schiedam. De afgelopen zeventien jaar hebben zij naar schatting ca. 100.000 woningen van energielabelsvoorzien, variërend van kleine cafés met woningen er boven tot grote kantoren enhielpen zij veel vastgoedeigenaren met hun verduurzamingsstrategie. Hoe heeft derelatief kleine speler zoveel voor elkaar gekregen?

Balk: ‘Wij krijgen niet zomaar portefeuilles in opdracht en het is soms lastig om ‘op teboksen’ tegen de gevestigde grotere namen, maar door onze manier van werken en denken,het persoonlijke contact en de inhoudelijke kennis en kunde van het vastgoed blijven wij onsonderscheiden en de markt uitdagen. Daarom zijn we geen dertien in een dozijn specialist’,maar richten ons op de zaken die er écht toe doen en de absolute meerwaarde geeft.’ VanStokken is van mening dat hun bedrijf tevens de oren en ogen moet zijn voor deopdrachtgevers, die variëren van corporaties tot beleggers. ‘Niet alleen beheren wij hunvastgoedportefeuille en kunnen wij de verduurzamingsopgave uit handen nemen, wijmelden ook altijd gevaarlijke, zorgwekkende of illegale en gevaarlijke situaties. Ook kunnenwij helpen met het opzetten van subsidietrajecten voor verduurzaming en de digitaliseringvan de portefeuille.’

Zowel Balk als Van Stokkem werkten voordat zij beiden eigenaar werden al bij het bedrijf enweten daarom goed wat de sterke punten zijn. ‘Wij zijn een compacte en betrokkenorganisatie, met korte lijnen naar onze opdrachtgevers toe. Ondanks het feit dat we geengrote organisatie zijn, zijn wij perfect in staat veel verschillende diensten en oplossingen tekunnen leveren, en met oog op de steeds veranderende wet- en regelgeving breiden wij diediensten ook continu uit’, vertelt vastgoedmanager Van Stokkem, die sinds 2003 bij hetbedrijf werkt. ‘We zijn als bedrijf wel aan het groeien, hebben onze werkzaamheden watverbreed, maar die groei mag niet ten koste gaan van het directe contact. Wij verkiezen ineerste instantie altijd verbetering boven uitbreiding’, vult Balk hem aan.

Kennis van wet- en regelgeving en gediplomeerde hulp bij subsidietrajecten

Naast kleinschaligheid is een andere kracht van Keemink Vastgoed de kennis van de actuelewet- en regelgeving. ‘De komende jaren staat er heel wat op stapel qua verduurzaming,denk bijvoorbeeld aan het uitfaseren van de energielabels E, F en G van woningen. En ookhet signaal dat er minimale energielabels voor winkelpanden gaat gelden en datmonumenten energielabelplichtig worden, wordt steeds luider. En parallel aan die verplichteverduurzamingsopgaven lopen ook veel verschillende subsidietrajecten. En voor het heleverduurzamingspakket kunnen vastgoedeigenaren bij Keemink terecht’, vertelt Balk.Keemink heeft haar certificering voor maatwerkadviezen weer verlengd zodat toekomstige(VvE-) subsidieaanvragen onderbouwd kunnen worden met de geregistreerdeadviesrapportages, welke door daarvoor opgeleide specialisten dienen te worden vormgegeven.

Over de rol van de overheid hebben de directeuren overigens wel een mening en dat is datde vastgoedsector kritisch mag zijn over de verduurzamingsambities, maar pragmatischmoet zijn in de uitvoer van de wet- en regelgeving. Want alleen vanuit Den Haag mooiedingen roepen die onrealistisch zijn? Dan zul je als overheid uiteindelijk geconfronteerdworden met onhaalbare plannen en een achterblijvende vastgoedsector: ‘Maak de plannenrealistisch en goed toepasbaar, net zoals wij doen met de plannen voor onze opdrachtgevers. En minstens zo belangrijk, volg je eigen wetgeving direct op. Het feit dat ernog steeds veel overheidskantoren zijn zonder een energielabel C is echt wel een kwalijkezaak.’

Digitalisering

Van Stokkem: ‘We doen graag die stap extra om onze klanten zo goed mogelijk te helpen. Enomdat iedere vastgoedportefeuille er anders uitziet en andere behoeften heeft, is het grosvan ons dagelijkse werkzaamheden maatwerk. Onze kwaliteiten moeten altijd eenmeerwaarde zijn voor onze opdrachtgevers.’ Die kwaliteiten hoopt men binnenkort tekunnen vertalen in een verdere digitaliseringsslag. Door efficiëntere gebouwinspecties uit tevoeren met een 3D-scanner ontstaat direct meerwaarde, inzicht en een echt representatiefgeheel voor de opdrachtgever. ‘Wij zien nog te vaak dat de gebouwinformatie überhauptmist, uit allerhande bureaulades gehaald dient te worden of dat alle gebouwinformatie nogin ordners wordt verzameld (al dan niet op locatie). Ook dat kunnen wij voor de klantoplossen en uit handen nemen. Want het hebben van digitale data wordt steeds vaker eenvereiste’

Investeren in verduurzaming loont

De directeuren snappen de vastgoedmarkt en weten dat het behalen van een gezondrendement voor vastgoedbeleggers altijd een balansspel is tussen huurinkomsten eninvesteringen. Maar net als voor veel zaken betekent stilstand ook voor vastgoedachteruitgang. ‘Het is soms lastig dat een kwaliteitsverbetering van een object zich nietmeteen vertaalt in de cijfers: Een aantoonbaar goed onderhouden, energiezuinig enduurzaam gebouw zal ook goede huurders aanspreken. Daarnaast wordt hetduurzaamheidsaspect steeds vaker een belangrijke eis bij de financiering: Welke financierwil een, op den duur, niet duurzaam, energie verspillend, gedateerd en onrendabel object inhaar portefeuille hebben? Precies!

Wij adviseren onze klanten dan ook om het verduurzamingsbudget integraal samen tevoegen met het jaarlijkse onderhoudsbudget.’ Vroeger stond het onderhoudsbudget voor‘de instandhouding van het object in haar huidige functie’. Tegenwoordig is deze definitieecht achterhaald: Zonder verduurzaming en verbetering van het object is het in een aantaljaren niet meer in staat om ‘in haar huidige functie’ te blijven functioneren en volgtleegstand. Onze maatschappij, visie en maatschappelijke wensen veranderen razendsnel ende daaraan gekoppelde Wet- en regelgeving vanuit de overheid is hard en strikt. Wie nietverduurzamen en verbeteren gaat, ziet het vastgoed van zich af lopen en de tevredenhuurders vertrekken.

Maar duurzaamheidsambities kosten niet alleen geld; het kan de huurder en eigenaar ookeen groot voordeel opleveren door substantiële besparingen te realiseren! We zien dagelijksinefficiënt ingeregelde installaties, onhandige instellingen, leegstaande ruimtes dieverwarmd worden, etc. etc. Door hier snel en adequaat op te acteren kan het onnodige (enongewenste!) energieverbruik worden voorkomen. Dit levert een lager energieverbruik op(lekker voor de servicekosten van huurders), maar zorgt ook voor een aantoonbaar lagerenergieverbruik per m2 BvO, wat weer zorgt voor een gunstige WE-ii score, ESG-beoordeling, etc. etc.

Toekomst

Hoe kijkt men vanuit Schiedam naar de toekomst? ‘We willen gestaag doorgroeien, maarniet ten koste van alles. Onze primaire focus ligt eerder op het verbeteren van diensten enhet verkorten van doorlooptijden dan het uitbreiden ervan, vertelt Balk. We werken door hethele land. Doordat vastgoedportefeuilles soms versnipperd zijn, hebben we een zeerbetrouwbaar netwerk opgebouwd van kwalitatieve samenwerkingspartners in de uithoekenvan Nederland. Op deze manier kunnen we ook voor woningen snel en adequaat op locatiekomen en het gewenste leveren, zonder dat we hiervoor onnodige reisbewegingen dienente maken.

Op de vraag of men ook last heeft van personeelsschaarste komt de nauwe samenwerkingmet het Techniek College Rotterdam ter sprake, waarvan het bedrijf minstens tweestagiaires per jaar in dienst neemt, die niet zelden ook daarna verbonden blijven aan hetbedrijf.