Zoals al een tijdlang bekend was, worden de EML-maatregelen uit 2019 herzien. Een werkgroep is hier al lange tijd mee bezig geweest qua invulling, waarna een internetconsultatie is gepubliceerd. Uiteindelijk is op 8 Juni 2023 de ‘eindlijst’ gepubliceerd, welke per d.d. 1 juli 2023 van toepassing is geworden. De verwachting is dat de Omgevingswet na talloze uitstel-momenten per d.d. 1 januari 2024 ingaat. Hierin worden ook de aanpassingen aan de energiebesparingsplicht opgenomen.

Afhankelijk van het energieverbruik moeten bedrijven aan diverse verplichtingen voldoen en maatregelen nemen. De rapportage over die maatregelen moet uiterlijk op 1 december 2023 zijn ingediend bij RVO.

De bestaande energiebesparingsplicht is op diverse punten aangescherpt. Naast een uitbreiding van de energiebesparende maatregelen worden ook maatregelen voor de productie van of de overstap op hernieuwbare energie(dragers) verplicht gesteld. (Mits deze een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder hebben en leiden tot een verlaging van de CO2-uitstoot.) De terugverdientermijn van vijf jaar is momenteel gehandhaafd. Men is voornemens deze per medio 2026/2027 op te rekken naar zeven jaar. Dit betekent dat het doen van diepgaandere, duurzame investeringen verplicht zullen worden, waar deze nu nog buiten de scope van de EML-maatregelenverplichting vallen.

Informatieplicht

Voor “Instanties die een milieubelastende activiteit voeren” (Dit is namelijk officieel de definitie) met een jaarlijks gebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) hebben de ‘informatieverplichting’ om de overheid te rapporteren over de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen. Hiervoor dienen bedrijven en instellingen gebruik te maken van de ‘Erkende maatregelenlijst energiebesparing’ (EML). Op deze lijst staan 149 maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder per bedrijfsactiviteit opgenomen. Naast de status moet ook een ‘uitvoeringsprognose’ worden opgegeven.

Onderzoeksverplichting

Voor grote energiegebruikers in bepaalde sectoren met een jaarlijks gebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 gas(equivalent) is er een onderzoeksplicht. Deze bedrijfsvestigingen moeten een onderzoek uitvoeren naar alle kosteneffectieve maatregelen en een uitgebreid uitvoeringsplan met ROI-berekeningen opstellen voor maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit is feitelijk gelijk aan een onderzoek in het kader van de EED-verplichting.

Berekenen ROI

Via deze opgave van kostenkengetallen per EML-maatregel worden gemaakt o.b.v. door de overheid opgegeven kostenkengetallen. Hierin is tevens een vastgesteld energietarief voor de levering van elektra, gas en/of warmte als opgegeven als standaard. Meer informatie hierover is terug te vinden op de website van het RvO.

Energiebesparingsverplichting

De energiebesparingsplicht houdt in dat u alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitvoert. U kunt aan deze plicht voldoen door alle, voor u toepasselijke, erkende maatregelen uit te voeren. De energiebesparingsplicht geldt voor locaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent).

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Energiebesparing is zeker nu van cruciaal belang. Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, te betalen of te importeren. Bedrijven kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat is ook goed voor de energiekosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.”

Toch zijn er nog enkele uitzonderingen op deze verplichting:

  • Gebouwen en activiteiten die alléén gebruikmaken van op de locatie opgewekte hernieuwbare energie. Dit geldt ook als er wel een aansluiting is op het net om niet gebruikte hernieuwbare energie door te leveren. Dit geldt niet als voor een andere energiedrager wel gebruikgemaakt wordt van een netaansluiting.
  • De gebruiksfuncties Woonfunctie en Bouwwerk geen gebouw zijnde;
  • Een gebouw dat maximaal 2 jaar wordt gebruikt;
  • Een gebouw met een logiesfunctie dat minder dan 4 maanden per jaar wordt gebruikt en een verwacht energiegebruik heeft van minder dan 25% van het energiegebruik bij permanent gebruik;
  • Een alleenstaand gebouw met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m².

 

Doelmatig Beheer en Onderhoud

Om zoveel mogelijk energie te besparen dient u uw object te verduurzamen. Wel is het belangrijk om genomen maatregelen en investeringen ‘doelmatig te beheren’. Middels dit doelmatige beheer draagt u zorg voor het inregelen en optimaal onderhouden van deze installaties om de efficiëntie van deze installaties zo optimaal mogelijk te houden.

Waar eerder het ‘Jaarlijks schoonmaken van een spiegelreflector van een TLD-armatuur’ stond opgevoerd, zijn de maatregelen nu vooral efficiënter en pragmatischer vormgegeven. Per EML-maatregel zijn deze omschreven.

Energie Bewakings Systeem (EBS) / Energiemonitoring

Onderdeel van de EML-maatregelen is het voeren van een ‘Energie Bewakings Systeem (EBS):

GA1 – Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd”

Het energiebeheer- en registratiesysteem (EBS) toont het gas- en elektriciteitsverbruik welke is geregistreerd door de hoofd- en/of tussenmeters op locatie. Desgewenst kan het waterverbruik ook in kaart worden gebracht. Ook toont het EBS de buitentemperatuur. De meetgegevens worden bewaard per kwartier of uur voor meerdere kalenderjaren.

Met een EBS wordt het duidelijk op welke momenten (en tijdens welke processen) u elektriciteit of aardgas verbruiken. Door te anticiperen op deze waarnemingen kunt u in samenwerking met een specialist acties ondernemen om ongewenst energieverbruik te voorkomen en het verbruik op andere momenten te verlagen.

Er zijn diverse specialistische organisaties die u kunnen helpen op dit vlak. Wijzelf hebben een partnership met Energysafe, welke als specialist op dit vlak daadkrachtig actie onderneemt en inhoudelijk de juiste adviezen geeft om ongewenst energieverbruik te voorkomen en het risico op boetes door overschrijdingen van het gecontracteerd contractvermogen te minimaliseren.

Toezicht en controle op de wetgeving

Het toezicht op het nakomen van deze verplichting zal geheel bij de 29 Omgevingsdiensten in Nederland komen te liggen. Doordat deze op andere vlakken al toezicht hielden op de naleving en opvolging van wetgeving bij bedrijven, kunnen deze efficiënt en kwalitatief toezicht houden op de opvolging. Hiervoor hebben zij onlangs al een substantieel budget toegewezen gekregen,

Onder aan de streep:

Uiteindelijk blijkt dat de Informatie- Energiebesparings- & Onderzoeksplicht omvangrijker en complexer is geworden. De maatregelenlijsten per branche zijn afgeschaft, waarbij er één algemene lijst is gekomen die per ‘instelling met een milieubelastende activiteit’ nagezien moeten worden op aanwezigheid, waarna een beoordeling dient plaats te vinden. Ook zijn er meer randvoorwaarden, eisen en een inhoudelijke toelichting verplicht gesteld omtrent de haalbaarheid van de maatregel en de uitvoertermijn hiervan.

Het is dan ook verstandig om als organisatie te kiezen voor een specialist op dit vlak. Een organisatie die de kennis en kunde paraat heeft en kan tappen uit een enorme ervaring. Hiermee voorkomt u onnodig lang uitzoekwerk en is uw organisatie vlot op de hoogte van de te nemen maatregelen en kunt u deze verplichte maatregelen met de stake-holders afstemmen en qua uitvoering (budgettair) gaan plannen.

Wij hebben de afgelopen jaren al honderden organisaties mogen helpen op dit vlak en we weten zeker dat we u ook geheel kunnen ontzorgen: