De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen.

De CSRD is geen op zichzelf staande maatregel; het is een evolutie van de bestaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD), gericht op het vergroten van de transparantie en verbeteren van de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Deze nieuwe richtlijn, aangenomen door de Europese Unie in november 2022, komt voort uit de ambitieuze Green Deal en streeft naar een duurzamere economie.

De verplichtingen van de CSRD zullen vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die momenteel onder de NFRD vallen en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Grote bedrijven, gedefinieerd als diegene die voldoen aan minimaal twee van de drie criteria, moeten zich voorbereiden op een nieuwe dimensie van verslaggeving:

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

De CSRD behandelt diepgaand vier cruciale aspecten:

1: Rapportage volgens het dubbele-materialiteitsprincipe:

  • Materiële duurzaamheidsontwikkelingen die potentiële financiële risico’s voor het bedrijf met zich meebrengen, zoals grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s, Ecologische en sociale materiële impact:
  • De impact van het bedrijf op mens en milieu, waaronder biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten.

2: Meten van langetermijndoelstellingen:

  • Het vaststellen en meten van langetermijndoelstellingen, zoals streven naar CO2-neutraliteit, verduurzaming en het creëren van waarde voor de aarde.

3: Inclusie van niet-financiële indicatoren:

  • Naast financiële informatie omvat de richtlijn ook niet-financiële indicatoren, zoals sociaal kapitaal, om een holistisch beeld te schetsen van het duurzaamheidslandschap van het bedrijf.

4: Verplichte ‘limited assurance’:

De CSRD biedt zo een uitgebreid kader dat verder reikt dan financiële parameters en de nadruk legt op duurzaamheid als integraal onderdeel van zakelijke praktijken. Met aandacht voor materiële ontwikkelingen, ecologische en sociale impact, langetermijndoelstellingen en niet-financiële indicatoren, wordt de CSRD een krachtig instrument voor bedrijven om hun duurzaamheidsinspanningen effectief te meten, communiceren en verbeteren.

De overgrote meerderheid van bedrijven is nog niet bekend met de CSRD, wat opvallend is gezien de aanzienlijke impact van deze regelgeving, die afhangt van diverse gegevens binnen de organisatie. Deze impact is met name voelbaar bij grote bedrijven en middelgrote en kleine beursgenoteerde ondernemingen. Het begrijpen van energiestromen, CO2-uitstoot, mobiliteit en afvalverwerking is dan ook van cruciaal belang. Deze gegevens moeten namelijk worden opgenomen in de duurzaamheidsparagraaf van het jaarverslag, waar de accountant haar goedkeuring aan moet geven.

Hoewel de richtlijn voornamelijk grote bedrijven treft, zullen veel mkb-bedrijven, als leveranciers aan grote ondernemingen, ook verplicht worden om informatie te verstrekken over brandstof, energie en waterverbruik aan hun opdrachtgevers. Het is echter een misvatting dat de CSRD-richtlijn hen niet zal beïnvloeden. Vanaf 2024 zullen grote bedrijven namelijk moeten voldoen aan deze nieuwe Europese rapportageverplichting op het gebied van duurzaamheid. Het is dus raadzaam voor ondernemers, ongeacht de omvang van hun bedrijf, om zich bewust te worden van de CSRD en tijdig voor te bereiden op de veranderingen die eraan komen.

===

FAQ:

 

Net zoals organisaties jaarlijks financiële prestaties rapporteren, gaat duurzaamheidsrapportage over behaalde duurzaamheidsresultaten. Het omvat inspanningen zoals het verminderen van CO2-uitstoot en andere duurzaamheidsdoelen. Rapportages laten zien of deze doelen worden bereikt en hoe bedrijven zich inzetten voor duurzaamheid.

Het doel van de CSRD is het vergroten van de transparantie over duurzaamheidsinspanningen van bedrijven en organisaties, en het verbeteren van de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Dit stelt consumenten en klanten in staat om bedrijven te vergelijken op basis van hun inzet voor duurzaamheid.

De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Bedrijven moeten zich nu al voorbereiden op de richtlijn, zodat ze een jaar voor de startdatum kunnen beginnen met het verzamelen van de nodige data en het inrichten van de governance-structuur.

De CSRD omvat uitgebreide rapportagevereisten met betrekking tot duurzaamheid, waaronder CO2-uitstoot, sociaal kapitaal, biodiversiteit en mensenrechtenschendingen.

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Er is kans op een lichtere – en eventueel vrijwillige – variant van de CSRD voor kleinere mkb-bedrijven.

Vanaf 2024 is de CSRD verplicht voor bedrijven die momenteel onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen, en vanaf 2025 voor grote bedrijven die dat nu niet doen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt de CSRD verplicht vanaf 1 januari 2026.

De huidige CSRD-richtlijn is alleen van toepassing op ondernemingen (bijv. BV’s en NV’s) en niet op overheidsinstellingen.

Verenigingen en stichtingen zijn momenteel uitgesloten van de CSRD.

Ja, aangezien sommige ondernemingen in de zorgsector rechtsvormen zoals BV’s of NV’s hebben, is de CSRD ook van toepassing op deze sector.

De CSRD gaat over rapportage van duurzaamheidsinspanningen, terwijl de CSDDD inspanningen vereist om actuele risico’s in de toeleveringsketen te identificeren, te voorkomen en te verminderen. Beide vereisen echter het identificeren van de impact van bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Lees ook deze pagina voor de verschillen met Science Based Targets en sturen op maatschappelijke impact.

De CSRD is de wetgevingstitel, terwijl de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) richtlijnen bieden voor het daadwerkelijk rapporteren volgens de CSRD.

Ja, de CSRD vervangt de NFRD en voegt assurance (zekerheid) van een accountant over niet-financiële informatie toe.

De CSRD breidt de reikwijdte van rapportage uit naar meer bedrijven en introduceert gedetailleerdere en gestandaardiseerde rapportagevereisten. Het streeft ook naar een betere digitale rapportage door het gebruik van één elektronisch formaat voor duurzaamheidsinformatie.

Dubbele materialiteit houdt in dat bedrijven zowel zakelijke als financiële risico’s als risico’s voor mens en milieu moeten evalueren.

Het is verstandig om alvast te beginnen met het identificeren van de relevante duurzaamheidsinformatie binnen je organisatie. Dit omvat niet alleen het verzamelen van gegevens, maar ook het evalueren van je bestaande rapportageprocessen en -systemen om te zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe vereisten.

Dit kan leiden tot juridische en reputatierisico’s. Bedrijven die niet tijdig en nauwkeurig rapporteren, kunnen boetes en sancties krijgen van toezichthoudende instanties en kunnen ook negatieve reacties van investeerders, klanten en andere belanghebbenden ondervinden.

Het is van belang om inzicht te krijgen in data. Zo is het van groot belang om verbruiksgegevens inzichtelijk te krijgen van uw energieverbruik, watergebruik, duurzame opwekking, CO2-uitstoot, HR-data etc.  Op basis van deze gegevens kunt u inzicht verschaffen in uw Prestatie Indicatoren (PI’s) die ik jaarlijks gaat rapporteren.