Woningcorporaties intensiveren hun inspanningen op het gebied van duurzame investeringen, zo meldt Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties in Nederland. Bijna 40% van de woningen van corporaties heeft nu energielabel A of een nog hogere classificatie. Het aantal corporatiewoningen met energielabel E, F of G is gedaald van 247.400 in 2022 naar 180.700 per eind 2023.

Circa 50% van de label verbetering komt door uitgevoerde verduurzamingsmaatregelen en circa 50% van de betere beoordeling komt door de nieuwe energielabel methodiek (NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode’.) welke per d.d. 1 januari 2021 van toepassing is geworden. Huurders ervaren de kwaliteit van hun woning als ‘beter’ naarmate de woning een beter geregistreerd energielabel heeft. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmarkcijfers van Aedes.

Voortgang reductie E, F en G-labels

In de Nationale Prestatieafspraken is het streven geformuleerd om tegen het einde van 2028 geen woningen meer te hebben met energielabel E, F en G.

Woningcorporaties zijn hier al enige tijd druk mee en hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt door in het afgelopen jaar ca. 33.000 woningen met energielabel E, F en G weg te werken door het doorvoeren van verbetermaatregelen.

Daarnaast heeft de meer gedetailleerde beoordelingsmethodiek (conform de NTA 8800) ervoor gezorgd dat ongeveer 33.000 woningen nu een beter label hebben gekregen dan voorheen. Dit wordt veroorzaakt doordat een woning nu op meer punten te beoordelen dan de voormalige methodiek. Ook zijn er in de afgelopen periode aanpassingen gedaan aan in de rekenmethodiek en haar uitgangspunten: In 2021 leidde de overgang naar de NTA 8800 tot een theoretische verslechtering van de duurzaamheidsprestaties van een bepaald aantal type woningen. Voor onverwarmde aangrenzende ruimten, zoals bergingen of trappenhuizen, werd in de NTA 8800 gerekend met de buitentemperatuur, terwijl deze in de praktijk hoger ligt. Dit jaar is de rekenkern van de NTA 8800 aangepast, wat heeft geleid tot een representatievere beoordeling.

Bewonerstevredenheid:

Elke investering in de verduurzaming door woningcorporaties draagt bij aan een toenemende tevredenheid van huurders over hun woonomgeving. Huurders ervaren een hogere tevredenheid over de kwaliteit van hun woning naarmate het energielabel van de woning stijgt. Het verschil in waargenomen woningkwaliteit tussen bijvoorbeeld alle woningen met label D en alle woningen met label C bedraagt een half punt. Deze bevinding geldt eveneens voor alle woningen met label B in vergelijking met alle woningen met label A.

Hogere kosten woningcorporaties:

Niet alleen zijn de investeringen in woningverbeteringen door corporaties aanzienlijk toegenomen door de verplichte uitfasering van de energielabels E, F en G, maar er is ook een opmerkelijke stijging in de uitgaven voor planmatig onderhoud zichtbaar. Dit wordt met name veroorzaakt vanwege de inspanningen van woningcorporaties om de duurzaamheid van hun woningvoorraad te bevorderen, maar kan ook deels worden veroorzaakt door het vrijkomen van gelden door het afschaffen van de verhuurdersheffing.

Woningcorporaties hebben in de afgelopen jaren al bijgedragen aan het verminderen van het gasverbruik en de CO2-uitstoot door middel van isolatiemaatregelen. Echter; er zijn nog aanzienlijke stappen te zetten bij de overgang naar efficiënte installaties en duurzame warmtepompen met verminderd of geen aardgasverbruik. Dit vereist een gezamenlijke inspanning van de sector, gemeenten en netbeheerders, welke momenteel nog onvoldoende resultaat tot gevolg hebben. Om die reden worden nu voornamelijk op natuurlijke en zelfstandige onderhoudsmomenten verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd aan de schil van de woning. Aanpassingen in de installaties kunnen hierna op een later moment per woning worden uitgevoerd. Aedes benadrukt dat het Rijk duidelijkere richtlijnen zal moet verstrekken om deze gezamenlijke taak te faciliteren en tot een succes te maken.